Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras patvirtina, kad asmens duomenų apsauga yra mums svarbi, ir įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei asmens duomenis.

VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytas sąlygas, pacientas turi teisę:

  • Susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • Ištaisyti asmens duomenis;
  • Atšaukti sutikimą;
  • Pateikti skundą;
  • Ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);
  • Apriboti duomenų tvarkymą;
  • Į duomenų perkeliamumą. 

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas [email protected]

Asmens duomenų tvarkymo taisykles rasite čia.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas